Analizy językowe

Doniosłą rolę komputer odgrywa w dziedzinie językoznawstwa zwanej lingwistyką komputerową, która na podstawie analizy słownictwa oraz budowy słowników komputerowych prowadzi badania nad automatyczną analizą tekstu polskiego. Pierwszym narzędziem analizy jest tzw.

słownik fleksyjny, czyli program nadający poszczególnym słowom postać hasłową w 1 osobie liczby pojedynczej oraz przypisujący im właściwą charakterystykę gramatyczną. Zidentyfikowany w ten sposób wyraz otrzymuje następnie interpretację znaczeniową przechowywaną w słowniku semantycznym.

Opracowywane w ramach lingwistyki komputerowej słowniki pozwalają na automatyczne przeprowadzenie analizy semantycznej tekstu. W pracy nad nimi wykorzystywana jest obserwacja naturalnych mechanizmów i relacji pomiędzy znaczeniami otrzymywana na podstawie swobodnych skojarzeń słownych.

Wyniki pracy lingwistów komputerowych mogą znaleźć zastosowanie w tworzeniu interfejsów językowych baz danych, w tworzeniu syntezatorów mowy, tłumaczeniu maszynowym, czy też w systemach dialogowych (np. zamawianie biletu lub posiłku podczas rozmowy z automatem).