Opłaty skarbowe

ulga na robotyzację biuro rachunkowe ATL Group

Opłatami skarbowymi są objęte wszystkie zezwolenia, zaświadczenia, niektóre z urzędowych czynności a także dokumenty udzielające pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowe obejmują także kopie, wypisy oraz odpisy tychże dokumentów.

Dokładny wykaz wszystkich przedmiotów, które są objęte opłatami skarbowymi znajdują się w ustawach oraz w ordynacji podatkowej.

Jeżeli na podatnika nałożono obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej to może on tego dokonać poprzez wpłatę gotówki we właściwym organie podatkowym lub też bezgotówkowo, przez wpłatę na rachunek bankowy należący do organu podatkowego.

Po dokonaniu wpłaty podatnik powinien zachować dowód jej dokonania a następnie powinien dowód ten dołączyć do składanego zgłoszenia lub wniosku o udzielenie pełnomocnictwa.

Dowód wpłaty powinien być dołączony lub dostarczony do określonych dokumentów w terminie nie dalszym niż trzy dni od momentu zaistnienia obowiązku opłaty skarbowej.

W przypadku nieuiszczenia takowej opłaty wniosek podatnika nie będzie rozpatrywany.